Revision database

Ý tưởng về việc quản lý Database trong dự án phần mềm

Mọi thay đổi trong CSDL phải được tạo bằng script.
CSDL cũng được quản lý bởi source code version control.
Mọi script thay đổi trên CSDL gắn với từng phần phát triển phải được commit đồng thời. Ví dụ script tạo bảng Customers cần được commit cùng source code cho chức năng create customer.

Chốt DB, sau 1 khoảng thời gian, nhóm phát triển sẽ chốt 1 DB – có tính ổn định nhất làm version 0, để tiếp tục làm việc, version hóa database.
Khi tạo 1 script update database, cần tạo 1 restore script cho database, commit cùng với nhau.

Written by thaotrinh