ASP.NET Core Dependency Injection – How to Register Generic Types

thaotrinh.info__asp-net-core-dependency-injection-how-to-register-generic-types

Trong dự án asp net core, khi các bạn sử dụng Generic Repository Pattern, làm cách nào để register generic interface và implementation generic interface bằng cách sử dụng ASP.NET Core DI container?

Ok, với một interface đơn giản và implementation của nó, ta sử dụng như sau

serviceCollection.AddSingleton<IService, MyService>();

Vậy còn kiểu Generic thì sao?

Chúng ta cùng xem lại phát biểu về phương thức AddSingleton

public static IServiceCollection AddSingleton<TService, TImplementation>(this IServiceCollection serviceswhere TService : class where TImplementation : class, Tservice

Phương pháp này sử dụng được với hầu hết các trường hợp, ngoại trừ các service generic..

Xét một ví dụ đơn giản, chúng ta có interface

public interface IThing<T>
{
  string GetName { get; }
}

và một implementation của nó như sau

public class GenericThing<T> : IThing<T>
{
  public GenericThing()
  {
    GetName = typeof(T).Name;
  }

  public string GetName { get; }
}

Câu hỏi đặt ra là khi sử dụng IThing<SomeType> làm sao chúng ta lấy được chính xác GenericThing<SomeType> đã được injected vào?

Trong trường hợp này chúng ta sử dụng phương thức mở rộng khác trong ServiceCollection, bằng cách như sau

serviceCollection.AddSingleton(typeof(IThing<>), typeof(GenericThing<>));

Ok, giờ chúng ta có thể sử dụng DI bất cứ đâu cần Injected

public class ValuesController : Controller
{
  private readonly IThing<ValuesController> _thing;

  public ValuesController(IThing<ValuesController> thing)
  {
    _thing = thing;
  }
}

Trông cũng dễ hiểu phải không 🙂

Hãy comment đặt câu hỏi nếu các bạn cần trao đổi thêm về asp net core hoặc DI nhé!

Written by thaotrinh