Không phải làm bao nhiêu mà là tạo ra bao nhiêu

Không phải làm bao nhiêu mà là tạo ra bao nhiêu

Hãy Agile đi

Hãy Agile đi

Họp xong việc và họp thêm việc

Họp xong việc và họp thêm việc