Xử lý lỗi không nhận font khi deploy websites

Hôm trước điên điên ngồi deploy dự án thế nào lại thấy báo thiếu không nhận được font.

Kiểm tra đi kiểm tra lại thì thấy đã đủ font trong thư mục deploy rồi. Code ổn rồi.

Ghét quá mà không biết sao đành đi stackover. May quá search phát đầu tiên đã ra. Thôi thì chia sẻ cho anh em nếu lỡ gặp cảnh giống mình biết cách fix cho nhanh.

Thêm cái đoạn dở hơi sau vào file web.config để server nhận được font nhé

<system.webServer>
  <staticContent>
   <remove fileExtension=".woff" />
   <mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="application/font-woff" />
   <remove fileExtension=".woff2" />
   <mimeMap fileExtension=".woff2" mimeType="font/x-woff" />
  </staticContent> 
 </system.webServer>

 

 Nguồn này