Tạo ứng dụng asp net core code first đầu tiên

– Bài viết dựa trên môi trường làm việc là MacOs.
– Yêu cầu kĩ năng research cơ bản.
– Biết sơ qua các khái niệm: docker, kitematic, sqlserver, terminal (lol).

Cài đặt môi trường:
B1: Cài docker và sqlserver, 2 thằng này thì khá rõ để làm gì rồi ha. (hướng dẫn)
B2: Cài Kitematic, để quản lý các container (link)
B3: Chạy docker, chạy kitematic và start sql trong docker.
Lưu ý: Bỏ qua bước 2 và bước 3 nếu đã chạy sqlserver từ bước 1. Tuy nhiên khuyến khích cài đủ, chạy theo các step 1-2-3.

Tạo ứng dụng:
B1: Tạo ứng dụng mới ví dụ: asp-net-core-code-first
B1′: Thêm 2 thư viện Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServerMicrosoft.EntityFrameworkCore.Design
B2: Tạo class Person

public class Person
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
}

B3: Tạo class PersonContext

public class PersonContext : DbContext
{
   DbSet<Person> Persons { get; set; }

   protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
   {
     optionsBuilder.UseSqlServer("Server=localhost\\sql_server_demo,1433;User=sa;Password=reallyStrongPwd123;Database=PersonDb1");
   }
}

B4: Chạy migrate trong terminal dotnet ef migrations add initial
B5: Update database dotnet ef database update
Done!
Tham khảo: ciclosoftware