Tag Archives: Repository

Unit Of Work và Repository Pattern – Song kiếm hợp bích

Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về UnitOfWork Design Pattern. Nhắc lại vể lợi ích của UOW Quản lý danh sách các đối tượng logic nghiệp vụ được thay đổi trong một transaction. Khi một transaction được complete, tất cả thay đổi sẽ được gửi tới database như một big unit […]