Tag Archives: Design Pattern

Unit Of Work và Repository Pattern – Song kiếm hợp bích

Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về UnitOfWork Design Pattern. Nhắc lại vể lợi ích của UOW Quản lý danh sách các đối tượng logic nghiệp vụ được thay đổi trong một transaction. Khi một transaction được complete, tất cả thay đổi sẽ được gửi tới database như một big unit […]

Unit of Work Design Pattern

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về Unit of Work Design Pattern. Nội dung chính: Lợi ích khi sử dụng Unit of Work design pattern? Work và Unit trong ứng dụng phần mềm. Logical transaction! = Physical CRUD. So sánh với một transaction. Ý tưởng việc implement UOW. Code demo C#   […]