Tag Archives: Dependency Injection

ASP.NET Core Dependency Injection – How to Register Generic Types

Trong dự án asp net core, khi các bạn sử dụng Generic Repository Pattern, làm cách nào để register generic interface và implementation generic interface bằng cách sử dụng ASP.NET Core DI container? Ok, với một interface đơn giản và implementation của nó, ta sử dụng như sau serviceCollection.AddSingleton<IService, MyService>(); Vậy còn kiểu Generic thì sao? […]