– Bài viết dựa trên môi trường làm việc là MacOs. Vui lòng không làm theo nếu bạn dùng window.
– Yêu cầu kĩ năng research cơ bản.
– Biết sơ qua các khái niệm: docker, kitematic, sqlserver, terminal (lol).

Cài đặt môi trường:
B1: Cài docker và sqlserver, 2 thằng này thì khá rõ để làm gì rồi ha. (hướng dẫn)
B2: Cài Kitematic, để quản lý các container (link)
B3: Chạy docker, chạy kitematic và start sql trong docker.
Lưu ý: Bỏ qua bước 2 và bước 3 nếu đã chạy sqlserver từ bước 1. Tuy nhiên khuyến khích cài đủ, chạy theo các step 1-2-3.

Tạo ứng dụng:
B1: Tạo ứng dụng mới ví dụ: asp-net-core-code-first
B1′: Thêm 2 thư viện Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServerMicrosoft.EntityFrameworkCore.Design
B2: Tạo class Person

public class Person
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
}

B3: Tạo class PersonContext

public class PersonContext : DbContext
{
  DbSet<Person> Persons { get; set; }

  protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
  {
   optionsBuilder.UseSqlServer("Server=localhost\\sql_server_demo,1433;User=sa;Password=reallyStrongPwd123;Database=PersonDb1");
  }
}

B4: Chạy migrate trong terminal dotnet ef migrations add initial
B5: Update database dotnet ef database update
Done!
Tham khảo: ciclosoftware

Trong dự án asp net core, khi các bạn sử dụng Generic Repository Pattern, làm cách nào để register generic interface và implementation generic interface bằng cách sử dụng ASP.NET Core DI container?

Ok, với một interface đơn giản và implementation của nó, ta sử dụng như sau

serviceCollection.AddSingleton<IService, MyService>();

Vậy còn kiểu Generic thì sao?

Chúng ta cùng xem lại phát biểu về phương thức AddSingleton

public static IServiceCollection AddSingleton<TService, TImplementation>(this IServiceCollection serviceswhere TService : class where TImplementation : class, Tservice

Phương pháp này sử dụng được với hầu hết các trường hợp, ngoại trừ các service generic..

Xét một ví dụ đơn giản, chúng ta có interface

public interface IThing<T>
{
  string GetName { get; }
}

và một implementation của nó như sau

public class GenericThing<T> : IThing<T>
{
  public GenericThing()
  {
    GetName = typeof(T).Name;
  }

  public string GetName { get; }
}

Câu hỏi đặt ra là khi sử dụng IThing<SomeType> làm sao chúng ta lấy được chính xác GenericThing<SomeType> đã được injected vào?

Trong trường hợp này chúng ta sử dụng phương thức mở rộng khác trong ServiceCollection, bằng cách như sau

serviceCollection.AddSingleton(typeof(IThing<>), typeof(GenericThing<>));

Ok, giờ chúng ta có thể sử dụng DI bất cứ đâu cần Injected

public class ValuesController : Controller
{
  private readonly IThing<ValuesController> _thing;

  public ValuesController(IThing<ValuesController> thing)
  {
    _thing = thing;
  }
}

Trông cũng dễ hiểu phải không 🙂

Hãy comment đặt câu hỏi nếu các bạn cần trao đổi thêm về asp net core hoặc DI nhé!