Scrumban là gì?

Chúng ta biết rằng Scrum và Kanban là 2 phương pháp làm việc theo nguyên lý Agile. Scrum là phù hợp nhất cho sản phẩm và các dự án phát triển. Kanban là tốt nhất cho việc hỗ trợ sản xuất. Chúng ta sử dụng Scrumban – sự kiết hợp giữa các tính năng tốt nhất của 2 framework này cho các dự án bảo trì.
Ngày nay Scrumban trở nên phổ biến trong các ngành dịch vụ, nơi chúng ta có các dự án phát triển và bảo trì.

Scrum là gì? – Visualize the workflow

– Chia tổ chức của bạn thành các nhóm nhỏ, đa chức năng, tự tổ chức.
– Chia công việc thành các danh sách nhỏ, có thể bàn giao được. Sắp xếp danh sách theo độ ưu tiên và ước tính nỗ lực của từng hạng mục.
– Chia thời gian thành các lần lặp có độ dài cố định ngắn (1-4 tuần) với các đoạn code có khả năng “bàn giao được” sau mỗi lần lặp.
– Dựa trên những hiểu biết thu được bằng cách kiểm tra bản phát hành sau mỗi lần lặp, tối ưu hóa kế hoạch phát hành và cập nhật các ưu tiên phối hợp với khách hàng.
– Tối ưu hóa quy trình bằng cách có một phiên tổng kết sau mỗi lần lặp.

Kanban là gì? – Visualize the workflow

– Chia công việc thành các phần nhỏ, viết chúng lên giấy note và dán chúng lên tường.
– Sử dụng các cột được đặt tên để minh hoạ vị trí từng mục trong quy trình làm việc.
– WIP, giới hạn công việc được làm trong 1 thời điểm.
– Ước lượng thời gian quản lý (thời gian trung bình để hoàn thành một item, đôi khi gọi là “cycle time”) và đánh giá quy trình để lập thời gian quản lý sao cho nhỏ nhất và có thể dự đoán.

Quy trình làm việc

Trong Scrum, bạn lựa chọn công việc bạn sẽ làm cho sprint kế tiếp. Sau đó bạn đóng sprint, thực hiện tất cả các công việc trong sprint và sau 2 tuần (khoảng thời gian thông thường cho 1 sprint) bạn xử lý hết danh sách công việc trong hàng đợi.

Trong Kanban, thuật ngữ WIP chỉ giới hạn độ lớn các công việc làm đồng thời của hàng đợi. Điều này có nghĩa là sẽ không có “kết-thúc-sprint”, các. nhiệm vụ sẽ liên tục được cập nhật vào danh sách hàng đợi với quy tắc WIP (thường từ 2-4 item).

Scrumban = Scrum + Kanban
– Sử dung bản chât của Scrum là Agile.
– Sư dụng quy trình cải tiến của Kanban để cho phép nhóm tiếp tục cải tiến quy trình của mình.
Với hệ thống kéo thả và đặt lại các task vào vị trí phù hợp của Kanban, tiến trình công việc sẽ trở nên mượt mà hơn khi khả năng xử lý công việc được cải thiện.

Ưu điểm:
– Chất lượng.
– Các quyết định được đưa ra đúng thời điểm.
– Thời gian quản lý ngắn.
– Kaizen (cải tiến liên tục).
– Giảm thiểu lãng phí (mọi thứ không làm tăng thêm giá trị cho khách hàng).
– Cải tiến quy trình bằng cách thêm một số giá trị của Scrum khi cần.


Khi nào nên xem xét sử dụng Scrumban?
– Dự án bảo trì.
– Dự án có các sự kiện phức tạp.
– Bộ phận help desk/ support.
– Dự án thường xuyên có các user story bất chợt hoặc các lỗi lập trình
– Đội nhóm đang phát triển một sản phẩm mới.
– Chuẩn bị phát triển sprint (backlog, R&D).
– Làm việc sau khi phát triển theo “sprint” (testing, packaging, deployment).
– Nếu Scrum bị thách thức bởi các vấn đề về quy trình làm việc (workflow), tài nguyên (resource) và quy trình (process).
– Quản lý cải thiện giao tiếp trong/sau khi triển khai Scrum.

Scrumban backlog
– Tránh tạo/phân tích quá nhiều “story” – giảm lãng phí.
– Đảm bảo mức độ phân tích cần thiết trước khi bắt đầu phát triển.
– Các công việc cần được đẩy vào hàng đợi trước khi cho vào thực hiện.
– Ưu-tiên-theo-yêu-cầu, quy trình lập kế hoạch công việc lý tưởng nên luôn cung cấp cho team những thứ tốt nhất để làm việc tiếp theo, không-hơn-không-kém.

Scrumban Board

Kanban vs. Scrumban

Scrum vs. Scrumban

Nguồn: solutionsiq