Danh mục kiểm tra lập kế hoạch Sprint

Danh sách dưới đây cung cấp cho các bạn 1 check list tham khảo trong buổi lập kế hoạch sprint:

 1. Buổi lập kế hoạch có diễn ra đúng giờ không?
 2. Có thành viên nào thiếu không? Lý do vì sao?
 3. Product Backlog có sẵn sàng trước buổi lập kế hoạch?
 4. Product Owner có sơ kết lại tình hình sản phẩm hiện tại đầu buổi lập kế hoạch?
 5. Product Owner có đưa ra mong muốn mục tiêu Sprint đầu buổi lập kế hoạch?
 6. Khả năng (capacity) của Nhóm Phát triển đã được tính hay chưa?
 7. Có những vấn đề, sự kiện nào đặc biệt ảnh hưởng tới khả năng của nhóm không
  (ví dụ nghỉ hè, thành viên nào có việc riêng)?
 8. Nhóm Phát triển và Product Owner có rà soát những hạng mục có thể sẽ phát triển
  trong Sprint?
 9. Những hạng mục có thể sẽ phát triển trong Sprint đã có tiêu chí chấp nhận?
 10. Nhóm Phát triển đã phân ra các hạng mục sẽ phát triển thành các công việc đưa vào
  Sprint Backlog?
 11. Các hạng mục trong Sprint Backlog đã được ước lượng hay chưa?
 12. Product Owner có hài lòng với cam kết của Nhóm Phát triển?
 13. Nhóm Phát triển có tin vào khả năng hoàn thành cam kết không?
 14. Có điều gì cần lưu ý trong Sprint?
 15. Buổi Lập kết hoạch Sprint có đảm bảo khung thời gian không?
 16. Đã cập nhật các tạo tác như Sprint Backlog, Biểu đồ Burndown chưa?

Nguồn: hocvienagile

Written by thaotrinh