Route::Basic 2

Route Parameters

Required Parameters
Đôi khi bạn cần control được các thành phần của URI trong route của bạn. Ví dụ bạn có thể cần truy cập dữ liệu user's ID từ URL. Bạn có thể định nghĩa một route với tham số như sau:

Route::get('user/{id}', function ($id) {
  return 'User '.$id;
});

Bạn có thể định nghĩa nhiều tham số trong route:

Route::get('posts/{post}/comments/{comment}', function ($postId, $commentId) {
  //
});

Các tham số route luôn được đặt trong cặp ngoặc {}, và nó chỉ nên chứa các kí tự, không nên chứa kí tự -. Trong trường hợp cần sử dụng kí tự -, sử dụng dấu _ để thay thế. Các tham số này được injected vào trong callbacks/controller theo thứ tự tương ứng.
Optional Parameters
Đôi khi bạn cần tạo một tham số route, nhưng tham số này có thể là tùy chọn (có/không). Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đặt ? sau tên tham số. Để chắc chắn chúng ta truyền cho biến route này một giá trị mặc định:

Route::get('user/{name?}', function ($name = null) {
  return $name;
});

Route::get('user/{name?}', function ($name = 'John') {
  return $name;
});

 

Regular Expression Constraints
Bạn có thể constrain định dạng các tham số route của bạn bằng cách sử dụng phương thức where trong một route instance. Phương thức này có 2 đối số là tên của tham số và biểu thức regular expression ràng buộc tham số này.

Route::get('user/{name}', function ($name) {
  //
})->where('name', '[A-Za-z]+');

Route::get('user/{id}', function ($id) {
  //
})->where('id', '[0-9]+');

Route::get('user/{id}/{name}', function ($id, $name) {
  //
})->where(['id' => '[0-9]+', 'name' => '[a-z]+']);

 

Global Constraints
Nếu bạn muốn tham số route của bạn luôn được constrained bởi biểu thức regular expression, bạn có thể sử dụng pattern method. Bạn nên định nghĩa patterns trong phương thức boot của RouteServiceProvider:

/**
 * Define your route model bindings, pattern filters, etc.
 *
 * @return void
 */
public function boot()
{
  Route::pattern('id', '[0-9]+');

  parent::boot();
}

Khi pattern được định nghĩa, nó sẽ tự động applied vào tất cả các routes sử dụng tham số có cùng tên:

Route::get('user/{id}', function ($id) {
  // Only executed if {id} is numeric...
});

 

Named Routes

Named routes cho phép rút gọn URLs hoặc chuyển hướng tới các route đặc biệt. Bạn cũng cần chỉ ra tên cho một route bằng cách thêm phương thức name khi định nghĩa route.

Route::get('user/profile', function () {
  //
})->name('profile');

Bạn cũng có thể chỉ tên route cho các controller action:

Route::get('user/profile', 'UserController@showProfile')->name('profile');

 

Generating URLs To Named Routes
Nếu bạn muốn đặt tên cho route, bạn có thể sử dụng route's name để thực thi URLs hoặc redirect bằng cách sử dụng hàm route

// Generating URLs...
$url = route('profile');

// Generating Redirects...
return redirect()->route('profile');

Nếu route có chứa tham số, bạn có thể truyền tham số này vào đối số thứ 2 của hàm route. Tham số này sau đó sẽ được tự động truyền vào URL

Route::get('user/{id}/profile', function ($id) {
  //
})->name('profile');

$url = route('profile', ['id' => 1]);

 

Inspecting The Current Route
Nếu bạn muốn kiểm tra xem request hiện tại được route bởi name route nào, bạn có thể sử dụng phương thức named của Route instance. Ví dụ bạn có thể kiểm tra current route name từ một route middleware:

/**
 * Handle an incoming request.
 *
 * @param \Illuminate\Http\Request $request
 * @param \Closure $next
 * @return mixed
 */
public function handle($request, Closure $next)
{
  if ($request->route()->named('profile')) {
    //
  }

  return $next($request);
}

 

Route Groups

Route groups cho phép bạn chia sẻ route attributes, ví dụ như là middleware hoặc namespaces, thông qua số lượng lớn các route mà không cần định nghĩa các attributes cho từng route. Các attributes được chia sẻ  dưới dạng 1 mảng, là tham số đầu tiên trong phương thức Route::group.
Middleware
Để assign middleware cho tất cả các route trong một group, bạn có thể sử dụng phương thức middleware trước khi định nghĩa một group. Middleware thực thi lần lượt trong mảng được sắp xếp:

Route::middleware(['first', 'second'])->group(function () {
  Route::get('/', function () {
    // Uses first & second Middleware
  });

  Route::get('user/profile', function () {
    // Uses first & second Middleware
  });
});

 

Namespaces
Một trường hợp khác của route groups là nó được truyền giống như PHP namespace tới một nhóm các controllers bằng cách sử dụng phương thức namespace:

Route::namespace('Admin')->group(function () {
  // Controllers Within The "App\Http\Controllers\Admin" Namespace
});

Nhớ rằng, mặc định, RouteServiceProvider sẽ lấy các file route trong namespace group, cho phép bạn đăng ký các controller route mà không cần chỉ ra đầy đủ tiền tố namespace App\Http\Controllers. Vì vậy, bạn chỉ cần chỉ ra phần của namespace đằng sau App\Http\Controllers
Route Prefixes
Phương thức prefix được sử dụng để tặt tiền tố cho tất cả các route trong group. Ví dụ bạn muốn đặt prefix cho tất cả các URIs trong group admin:

Route::prefix('admin')->group(function () {
  Route::get('users', function () {
    // Matches The "/admin/users" URL
  });
});

 

Route Name Prefixes
Phương thức name được sử dụng để đặt prefix cho các route trong group. Ví dụ, bạn muốn đặt tất cả prefix của group route là admin. Một chuỗi được đặt cho route name, chúng ta cũng sẽ cung cấp một ký tự . cùng với prefix:

Route::name('admin.')->group(function () {
  Route::get('users', function () {
    // Route assigned name "admin.users"...
  })->name('users');
});

 

Route Model Binding

Khi truyền một model ID tới một route hoặc một controller action, bạn thường sẽ query để lấy về model tương ứng với ID. Laravel route model binding cung cấp một cách tiện lợi để tự động inject một thực thể model trực tiếp tới các route của bạn.
Ví dụ, thay vì truyền một user's ID, bạn có thể inject một thực thể User model.
Implicit Binding

Laravel tự động resolves Eloquent models được defined trong các route hoặc các controller action có tên match với một route segment name. Ví dụ:

Route::get('api/users/{user}', function (App\User $user) {
  return $user->email;
});

Từ lúc biến $user được gợi ý như là model Eloquent trong App\User và tên biến (user) match với URI segment, Laravel sẽ tự động inject thực thể model có ID matching với giá trị từ request URI. Nếu một thực thể model matching không được tìm thấy trong database, một HTTP response 404 sẽ được trả về.
Customizing The Key Name
Nếu bạn muốn binding model tới một trường khác trong database khi lấy data từ lớp model, bạn có thể override lại phương thức getRouteKeyName trong Eloquent model:

/**
 * Get the route key for the model.
 *
 * @return string
 */
public function getRouteKeyName()
{
  return 'slug';
}

 

Explicit Binding
Để đăng ký một binding tường minh, sử dụng phương thức model của router để chỉ ra lớp làm tham số. Bạn có thể định nghĩa model binding tường minh của bạn trong phương thức boot của lớp RouteServiceProvider:

public function boot()
{
  parent::boot();

  Route::model('user', App\User::class);
}

Tiếp theo định nghĩa một route chứa tham số {user}:

Route::get('profile/{user}', function (App\User $user) {
  //
});

Từ bây giờ chúng ta có thể bound tất cả tham số {user} vào model App\User, một thực thể User sẽ được injected vào route. Ví dụ, một request tới profile/1 sẽ inject thực thể User từ database có ID là 1.

Nếu không có model nào được tìm thấy trong database, 404 HTTP response sẽ được trả về.

Rate Limiting

Laravel có một middleware để giới hạn truy cập tới các route trong ứng dụng của bạn. Để bắt đầu, sử dụng throttle middleware để điều khiển một route hoặc một nhóm các route. Tthrottle middleware chấp nhận 2 tham số, maximum number của các request được thực thi trong một phút. Ví dụ, Chỉ ra việc authenticated user có thể được truy cập 60 lần/phút

Route::middleware('auth:api', 'throttle:60,1')->group(function () {
  Route::get('/user', function () {
    //
  });
});

 

Dynamic Rate Limiting
Bạn cũng có thể chỉ ra số request lớn nhất động, dựa trên một thuộc tính của authenticated User model. Ví dụ, nếu User model của bạn chứa một biến rate_limit, bạn có thể truyền tên của thuộc tính này tới throttle middleware, vì thế nó được sử dụng để tính toán số request tối đa:

Route::middleware('auth:api', 'throttle:rate_limit,1')->group(function () {
  Route::get('/user', function () {
    //
  });
});

 

Form Method Spoofing

HTML forms không hỗ trợ các action PUT, PATCH, DELETE. Vì thế, khi defining các route PUT, PATCH hoặc DELETE được gọi từ HTML form, bạn sẽ cần thêm một hidden _method field cho form của mình. Giá trị này sẽ được sử dụng trong giao thức HTTP request:

<form action="/foo/bar" method="POST">
  <input type="hidden" name="_method" value="PUT">
  <input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token() }}">
</form>

Bạn cũng có thể sử dụng method @Blade để tạo _method input:

<form action="/foo/bar" method="POST">
  @method('PUT')
  @csrf
</form>

 

Accessing The Current Route

Bạn có thể sử dụng phương thức current, currentRouteNamecurrentRouteAction của route facade để truy cập thông tin về route đang được handling trong request:

$route = Route::current();

$name = Route::currentRouteName();

$action = Route::currentRouteAction();

Tham khảo thêm thông tin về Route FacadeRoute Instance