Người không vì mình trời tru đất diệt

Người ko vì mình trời tru đất diệt” là xuất phát từ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. “Vì mình” tức là giữ các giới cấm của nhà Phật để không tạo ác nghiệp, thì không thọ ác báo. Thọ ác báo thì nghĩa là trời tru đất diệt, vậy nên gọi là sống vì mình.

Sau này câu này bị hiểu sai nên chuyển thành ý nghĩa ích kỷ. Cái gì cũng minh trước đã thằng khác bị hại thì kệ nó, lợi mình mà hại người là vị kỷ rồi. Câu nào đơn giản khuyến thiện không nói chứ hơi đánh đố như câu ở trên diễn giải sai là chết 1 đời liền. Có mấy thanh niên hay lấy câu này làm quan điểm sống có điều giải nghĩa khác với ý Phật dạy, nên thành ra khuyến khích cái ác cho mình và cho người.