IoC Introduction chapter 1

Chắc hẳn các thuật ngữ Inversion of Control (IoC), Dependency Inversion Principle (DIP), Dependency Injection (DI), và IoC containers không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên không dễ để làm rõ sự khác nhau giữa các khái niệm này.
Loạt bài viết này cố gắng mang đến cho các bạn cái nhìn tổng quan nhất, với mong muốn cùng các bạn khám phá kiến thức về IoC, DIP, DI..

Để hiểu rõ các khái niệm trên, chúng ta xem xét biểu đồ sau:

Theo hình trên chúng ta thấy IoC và DIP là các nguyên lý thiết kế ở tầng high level, chúng nên được dùng khi thiết kế các lớp ứng dụng. Vì là các nguyên lý, chúng là các best practices, nhưng lại không cung cấp một cách implement cụ thể.
Dependency Injection (DI) là một partern, và IoC container là một framework.

Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu tổng quan về các khái niệm này trước khi đi vào chi tiết.

Inversion of Control
IoC là một nguyên lý thiết kế được recommend để đảo-ngược sự phụ thuộc các loại điều khiển trong thiết kế hướng đối tượng nhằm mục đích làm giảm sự phụ thuộc giữa các lớp ứng dụng. Trong trường hợp này, điều khiển có thể được hiểu là có thêm 1 trách nhiệm, chức năng cho một lớp mà ngoài phạm vi mà nó đảm nhận, chẳng hạn như việc kiểm soát luồng ứng dụng hoặc kiểm soát việc tạo và ràng buộc đối tượng phụ thuộc (Xem lại về S trong SOLID).

Dependency Inversion Principle
Nguyên tắc DIP cũng giúp giảm sự phụ thuộc giữa các lớp. Rất khuyến khích sử dụng DIP và IoC cùng nhau để đạt được mục đích cuối cùng là giảm sự phụ thuộc từ các lớp high level với low level.
DIP suggests that high-level modules should not depend on low level modules. Both should depend on abstraction.
Nguyên lý DIP được phát minh bởi Robert Martin (a.k.a. Uncle Bob). Người được biết đến là một founder của nguyên lý SOLID.

Dependency Injection
Dependency Injection (DI) là một design pattern, implement nguyên lý IoC để đảo ngược trong việc tạo các đối tượng phụ thuộc.

IoC Container
IoC container là một framework sử dụng để quản lý việc tự động tiêm sự phụ thuộc trong ứng dụng, vì thế chúng ta không cần đặt quá nhiều thời gian và effort vào nó. Một vài IoC Containers hay được sử dụng trong .NET, là Unity, Ninject, StructureMap, Autofac…

Chúng ta không thể làm giảm sự phụ thuộc giữa các lớp bằng việc sử dụng một mình IoC. Cùng với IoC chúng ta cũng cần sử dụng DIP, DI, và IoC container.

Cùng xem mô hình sau để xem các bước tiến hành thiết kế để làm giảm sự phụ thuộc trong ứng dụng.

Phần 2: http://thaotrinh.info/ioc-introduction-chapter-2/