Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySQL Community

1- Giới thiệu
Tài liệu này được viết dựa trên:

  • Window 10 (64bit)
  • MySQL Community 5.7.x

2- Sơ lược về các phiên bản của MySQL
Có 2 phiên bản MySQL:

  • MySQL Cummunity
  • MySQL Enterprise Edition

MySQL Cummunity: Là phiên bản miễn phí. (Chúng ta sẽ cài đặt phiên bản này).
MySQL Enterprise Edition: Là phiên bản thương mại.

3- Download MySQL
Chúng ta sẽ download và sử dụng gói MySQL miễn phí.
MySQL Community Server
MySQL Community, sau khi download và cài đặt đầy đủ sẽ bao gồm các phần như hình minh họa dưới đây.
Trong đó có 2 cái quan trọng nhất là:

  • MySQL Server
  • MySQL Workbench (Công cụ trực quan để học và làm việc với MySQL)

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-1

Trong đó MySQL Workbench đòi hỏi phải cài đặt trước 2 thư viện mở rộng:

Vì vậy đối với các bạn sử dụng windown 7 trở xuống  phải download 2 thư viện này về và cài đặt trước khi bắt đầu cài SQL Community.
Để download MySQL Community, vào địa chỉ:

3.1- Download: MySQL Community Server (GPL)

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-2

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-3

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-4

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-5

4. Cài đặt

4.1- Cài đặt MySQL Community

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-6

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-7

Chọn cài đặt tất cả  bao gồm cả các Database ví dụ (Cho mục đích học tập), hoặc custom (ở đây sẽ chọn full)

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-8

Bộ cài hiển thị danh sách các gói sẽ được cài vào.

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-9

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-10

Bộ cài đặt tiếp tục tới phần cấu hình MySQL Server.

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-11

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-12

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-13

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-14

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-15

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-16

Tiếp tục cấu hình database ví dụ:

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-17

Nhập vào password và nhấn Check để kiểm tra việc kết nối với MySQL.

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-18

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-19

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-20

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-21

Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt.

huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-mysql-community-22