Đọc kì thư khuyến học của fukuzawa yukichi

Sách hay cho thanh niên lười học. Tức là mình đáng lẽ phải ngồi học thi mà thấy sách hay quá cắm mặt đọc hết mất cuối tuần.

Sách có cách lập luận rất hay về việc học tập tăng tri thức, coi đó là nhiệm vụ của toàn dân.

Dân ngu dễ trị – cứ áp dụng chính sách bạo tàn. Vì không có tri thức nên Trên bảo sao Dưới đành nghe vậy. Làm gì có ai tốn công giải thích cho kẻ không biết gì?

Nếu dân có tri thức, nhà nước phải đề ra pháp luật, thực thi và giám sát.

Mà trên đời mấy ai thích một chế độ bạo tàn, quân phiệt?

Vậy cái gốc vẫn là ở tri thức!