Category Archives: Design Pattern

IoC introduction chapter 3

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách implement nguyên lý IoC bằng việc sử dụng Factory pattern và đạt được mức độ đầu tiên của việc thiết kế các class có ít sự phụ thuộc hơn. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu việc implement DIP bằng cách tạo các abstract class.

Mô hình CQRS-ES

Một trong các đòi hỏi lớn của việc quản lý danh mục sản phẩm là phải thiết kế để đáp ứng các nhu cầu về hiệu năng và tích hợp với các hệ thống khác. Để đáp ứng các yêu cầu tốt, thì phải được thiết kế từ tổng thể ngay từ đầu. Có vậy […]

Unit Of Work và Repository Pattern – Song kiếm hợp bích

Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về UnitOfWork Design Pattern. Nhắc lại vể lợi ích của UOW Quản lý danh sách các đối tượng logic nghiệp vụ được thay đổi trong một transaction. Khi một transaction được complete, tất cả thay đổi sẽ được gửi tới database như một big unit […]

Unit of Work Design Pattern

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về Unit of Work Design Pattern. Nội dung chính: Lợi ích khi sử dụng Unit of Work design pattern? Work và Unit trong ứng dụng phần mềm. Logical transaction! = Physical CRUD. So sánh với một transaction. Ý tưởng việc implement UOW. Code demo C#   […]

Nguyên lý SOLID trong lập trình hướng đối tượng – và ví dụ sử dụng C# – p4

Tìm hểu về “I” – ISP (Interface Segregation principle) Thay vì dùng 1 interface lớn, ta nên tách thành nhiều interface nhỏ, với nhiều mục đích cụ thể Nguyên lý này khá dễ hiểu. Hãy tưởng tượng chúng ta có 1 interface lớn, khoảng 100 methods. Việc implements sẽ khá cực khổ, ngoài ra còn […]

Nguyên lý SOLID trong lập trình hướng đối tượng – và ví dụ sử dụng C# – p2

SOLID “S” – SRP (Single responsibility principle) SOLID “O” – Open closed principle SOLID “L” – LSP (Liskov substitution principle) SOLID “I” – ISP (Interface Segregation principle) SOLID “D” – Dependency inversion principle Hiểu về “O” – Open closed principle Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với class Customer ở ví dụ trước. Tôi […]