Category Archives: Lập trình

IoC introduction chapter 3

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách implement nguyên lý IoC bằng việc sử dụng Factory pattern và đạt được mức độ đầu tiên của việc thiết kế các class có ít sự phụ thuộc hơn. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu việc implement DIP bằng cách tạo các abstract class.

Mô hình CQRS-ES

Một trong các đòi hỏi lớn của việc quản lý danh mục sản phẩm là phải thiết kế để đáp ứng các nhu cầu về hiệu năng và tích hợp với các hệ thống khác. Để đáp ứng các yêu cầu tốt, thì phải được thiết kế từ tổng thể ngay từ đầu. Có vậy […]