Category Archives: .NET

Unit Of Work và Repository Pattern – Song kiếm hợp bích

Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về UnitOfWork Design Pattern. Nhắc lại vể lợi ích của UOW Quản lý danh sách các đối tượng logic nghiệp vụ được thay đổi trong một transaction. Khi một transaction được complete, tất cả thay đổi sẽ được gửi tới database như một big unit […]

ASP.NET Core Dependency Injection – How to Register Generic Types

Trong dự án asp net core, khi các bạn sử dụng Generic Repository Pattern, làm cách nào để register generic interface và implementation generic interface bằng cách sử dụng ASP.NET Core DI container? Ok, với một interface đơn giản và implementation của nó, ta sử dụng như sau serviceCollection.AddSingleton<IService, MyService>(); Vậy còn kiểu Generic thì sao? […]