Monthly Archives: August 2019

IoC introduction chapter 3

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách implement nguyên lý IoC bằng việc sử dụng Factory pattern và đạt được mức độ đầu tiên của việc thiết kế các class có ít sự phụ thuộc hơn. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu việc implement DIP bằng cách tạo các abstract class.