Monthly Archives: June 2019

Mô hình CQRS-ES

Một trong các đòi hỏi lớn của việc quản lý danh mục sản phẩm là phải thiết kế để đáp ứng các nhu cầu về hiệu năng và tích hợp với các hệ thống khác. Để đáp ứng các yêu cầu tốt, thì phải được thiết kế từ tổng thể ngay từ đầu. Có vậy […]

Unit Of Work và Repository Pattern – Song kiếm hợp bích

Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về UnitOfWork Design Pattern. Nhắc lại vể lợi ích của UOW Quản lý danh sách các đối tượng logic nghiệp vụ được thay đổi trong một transaction. Khi một transaction được complete, tất cả thay đổi sẽ được gửi tới database như một big unit […]