Monthly Archives: May 2019

Unit of Work Design Pattern

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về Unit of Work Design Pattern. Nội dung chính: Lợi ích khi sử dụng Unit of Work design pattern? Work và Unit trong ứng dụng phần mềm. Logical transaction! = Physical CRUD. So sánh với một transaction. Ý tưởng việc implement UOW. Code demo C#   […]

ASP.NET Core Dependency Injection – How to Register Generic Types

Trong dự án asp net core, khi các bạn sử dụng Generic Repository Pattern, làm cách nào để register generic interface và implementation generic interface bằng cách sử dụng ASP.NET Core DI container? Ok, với một interface đơn giản và implementation của nó, ta sử dụng như sau serviceCollection.AddSingleton<IService, MyService>(); Vậy còn kiểu Generic thì sao? […]