Monthly Archives: June 2018

Route::Basic 2

Route Parameters Required Parameters Đôi khi bạn cần control được các thành phần của URI trong route của bạn. Ví dụ bạn có thể cần truy cập dữ liệu user’s ID từ URL. Bạn có thể định nghĩa một route với tham số như sau: Route::get(‘user/{id}’, function ($id) { return ‘User ‘.$id; }); Bạn có […]

Route::Basic

Basic Routing Các routes cơ bản của Laravel chấp nhận một URI và một Closure, nó cung cấp một phương thức rất đơn giản và dễ hiểu để định nghĩa routes như sau: Route::get(‘foo’, function () { return ‘Hello World’; });   The Default Route Files Tất cả các routes của Laravel được định nghĩa […]

Laravel Request Lifecycle

Introduction Khi bạn sử dụng tools trong “thế giới thực”, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn nếu bạn hiểu cách mà tool đó hoạt động. Trong các ứng dụng phần mềm cũng vậy, khi bạn hiểu về chắc chức năng phần mềm của mình, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin khi […]