Chắc hẳn các bạn khi làm việc với Form trong MVC đã từng gặp vấn đề với ModelState.IsValid

Luôn luôn return về 1 giá trị false. Có một cách rất đơn giản để debug và giải quyết vấn đề này.

if (!ModelState.IsValid)
{
  var errors = ModelState.Values.SelectMany(v => v.Errors);
}

Với đoạn mã trên bạn dễ dàng debug được Model đã “có vấn đề” ở đâu.

GL&HF