Monthly Archives: January 2016

Nguyên lý SOLID trong lập trình hướng đối tượng – và ví dụ sử dụng C# – p2

SOLID “S” – SRP (Single responsibility principle) SOLID “O” – Open closed principle SOLID “L” – LSP (Liskov substitution principle) SOLID “I” – ISP (Interface Segregation principle) SOLID “D” – Dependency inversion principle Hiểu về “O” – Open closed principle Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với class Customer ở ví dụ trước. Tôi […]